м. Рівне
вул. Грушевського, 42б, 3 поверх

Договір публічної оферти

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

Дана оферта, є офіційною пропозицією «Dolce Vita», що пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти договір про надання послуг на нижчевикладених умовах.

Цей договір в розумінні статей 633 та 641 Цивільного кодексу України є Договором публічної оферти (надалі – «Договір»), укладеним між:

ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ БОРДЮГ ВІКТОРІЄЮ ПЕТРІВНОЮ, що діє на підставі державної реєстрації фізичною особою-підприємцем за №2 608 000 0000 000830 від 28.09.2004 р., адреса: 33010, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Академіка Малиновського, буд. 23, кв. 14, з однієї сторони, та

ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ, що згідно ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України своїми діями, в порядку, передбаченому цим Договором прийняла (акцептувала) пропозицію укласти цей Договір, з іншої сторони, далі разом іменовані - «Сторони», а кожний окремо - «Сторона», про наступне:

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Оферта — даний документ, який опублікований на Веб-сайті Виконавця в мережі Інтернет та який регулює відносини між Замовником та Виконавцем в процесі надання послуг.

1.2. Акцепт — повна, безумовна та беззастережна згода Замовника з усіма положеннями цього Договору на визначених Договором умовах без застережень та винятків.

1.3. Виконавець – фізична особа-підприємець Бордюг Вікторія Петрівна, що діє на підставі державної реєстрації фізичною особою-підприємцем за №2 608 000 0000 000830 від 28.09.2004р., що є власником ТМ «Dolce Vita».

1.4. Замовник — будь-яка фізична особа, яка здійснила Акцепт Оферти в порядку, передбаченому цим Договором та/або особа, яка проходить відповідний Курс, але Акцепт Оферти в її інтересах здійснила інша особа.

1.5.  Веб-сайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://dolcevita.rv.ua, яка є офіційним джерелом інформування замовників про Виконавця та послуги, які їм надаються.

1.6. Послуги – надання Виконавцем послуг, які полягають у забезпеченні Замовника інформаційно-консультаційним матеріалом.

1.7.  Курс – виражений у формі лекцій, майстер-класів, семінарів, тренінгів, комплексу консультаційних послуг, спрямованих на передачу Клієнту інформації по заданій темі. Виконавець цим Договором пропонує наступні Курси (перелік не є повним та вичерпним):

1.7.1. перукарського мистецтва;

1.7.2. підвищення кваліфікації за напрямками перукарського мистецтва;

1.7.3. лешмейкер;

1.7.4. підвищення кваліфікації за напрямком лешмейкера;

1.7.5. візаж та брови;

1.7.6. підвищення кваліфікації візажистів та спеціалістів-бровистів;

1.7.7. курси масажу;

1.7.8. підвищення кваліфікації за напрямками масажу;

1.7.9. курси косметології та депіляції;

1.7.10. курси для неіл-майстрів;

1.7.11. підвищення кваліфікації неіл-майстрів;

1.7.12. інші курси.

1.8.  Програма Курсу – детальні умови надання конкретної Послуги, що включають в себе, в тому числі, але не виключно, наступні умови:

1.8.1. назва, предмет і зміст Курсу;

1.8.2. тривалість Курсу, розклад (графік) Курсу;

1.8.3. програма навчання, призначення Курсу;

1.8.4. перелік інструментів, аксесуарів та витратних матеріалів якими забезпечує Виконавець;

1.8.5. вартість Курсу та порядок оплати;

1.8.6. перелік інструментів, аксесуарів та витратних матеріалів, які повинен забезпечити Замовник себе самостійно за власний рахунок та мати при собі під час проходження Курсу.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В порядку та на умовах, передбачених цим Договором Виконавець бере на себе зобов'язання надати Замовнику інформаційно-консультаційні послуги в сфері краси (перукарства, візажу, масажу, косметології та ін.), а саме організацію проходження Замовником Курсу/Курсів, відповідно до умов цього Договору, а Замовник зобов'язується прийняти та здійснити оплату таких Послуг.

2.2. Сторони домовилися, що детальний зміст Курсів передбачений в Програмах Курсів, які розміщуються на Веб-сайті Виконавця за адресою: https://dolcevita.rv.ua/.

 1. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ АКЦЕПТУ

3.1. Замовник відповідно до власних потреб обирає на Веб-сайті Виконавця необхідний Курс, ознайомлюється з Програмою Курсу, вартістю та умовами оплати.

3.2. Після вибору необхідного Курсу Замовник здійснює Акцепт цієї Оферти шляхом здійснення кількох самостійних дій, а саме:

3.2.1. здійснює реєстрацію на Веб-сайті Виконавця, заповнюючи відповідну форму  (завантажити форму) вказавши при цьому: прізвище, ім’я, по батькові, телефон та e-mail Замовника. При цьому, вказуючи зазначені відомості Замовник надає свою повну та безумовну згоду на обробку Виконавцем власних персональних даних Замовника;

3.2.2. здійснює підписання заяви-приєднання, за формою згідно Додатку до цього Договору (надалі – «заява-приєднання»);

3.2.3. здійснює оплату авансу у розмірі, передбаченому пп.7.3.1 п.7.3 цього Договору.

3.3. Для здійснення Акцепту Замовник зобов’язаний здійснити в комплексі дії, передбачені пп.3.2.1 та пп.3.2.3 п.3.2 або пп.3.2.2 та пп.3.2.3 п.3.2 цього Договору. Здійснення лише однієї з дій, передбачених п.3.2 Договору не вважається Акцептом.

3.4. У разі, якщо оплата авансу Замовником здійснено після реєстрації Замовника в порядку, передбаченому пп.3.2.1 п.3.2 або після підписання заяви-приєднання в порядку, передбаченому пп.3.2.2 п.3.2 Договору, Акцепт вважається здійсненим Замовником, а Договір укладеним в момент зарахування грошових коштів (авансу) на розрахунковий рахунок Виконавця або отримання останнім авансу в готівковій формі. У разі, якщо реєстрація Замовником в порядку, передбаченому пп.3.2.1 п.3.2 Договору або підписання заяви-приєднання в порядку, передбаченому пп.3.2.2 п.3.2 Договору здійснено після оплати авансу, Акцепт вважається здійсненим Замовником, а Договір укладеним в момент такої реєстрації/підписання заяви-приєднання. Акцептом вважається повне і беззастережне прийняття Замовником умов цього Договору і прирівнюється до власноручного підпису Замовника в Договорі.

3.5. У разі необхідності проходження Курсу особою, що не досягла 18-річного віку Акцепт цієї Оферти здійснюється одним із батьків або особою, що їх замінює (піклувальником). В такому випадку Акцепт здійснюється шляхом вчинення одним із батьків або особою, що їх замінює, виключно в комплексі дій, передбачених пп.3.2.2 та пп.3.2.3 п.3.2 цього Договору. При цьому, підписання одним із батьків або особою, що їх замінює заяви-приєднання є фактом надання ними безумовної згоди на проходження неповнолітньою дитиною відповідного Курсу та не потребує підписання ними додаткової згоди.

3.6. З моменту Акцепту цієї Оферти одностороння повна відмова Замовника від цього Договору не допускається.

 

 1. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Послуги надаються у формі лекцій, майстер-класів, семінарів, тренінгів, комплексу консультаційних послуг, відповідно до програми навчання і розкладу (графіку), розроблених Виконавцем і містяться в Програмі Курсу, розміщеної  на Веб-сайті Виконавця за адресою, вказаною в п.2.2 цього Договору.

4.2. Послуги вважаються наданими з моменту надання Виконавцем всієї інформації і виконання всієї програми навчання, передбаченої у відповідній Програмі Курсу.

4.3. Виконавець не несе відповідальності за факт не відвідування Замовником відповідного Курсу та наслідки пов’язані з цим.

4.4. Акцептуючи дану Оферту Замовник ознайомлений та погоджується з наслідками пропущення занять та не проходження Програми Курсу, а саме:

4.4.1. у разі пропуску Замовником занять на яких здійснювалось вивчення теми чи підтеми, освоєння якої виключає можливість повноцінної та ефективної участі в наступних заняттях Курсу, Виконавець має право не допустити Замовника до участі в наступних заняттях Курсу;

4.4.2. у разі пропуску 1 (одного) або більше занять Курсу Виконавець має право не видавати Замовнику документ, що підтверджує проходження відповідного Курсу;

4.4.3. Виконавець в будь-якому випаду має право не повертати сплачені за Курс грошові кошти.

4.5. У разі пропуску Замовником занять Курсу з поважних причин, за відповідною домовленістю Сторони узгоджують дату та порядок проходження пропущених з поважних причин занять та/або проходження відповідних заходів перевірки знань (за необхідності).

4.6. Поважними причинами в розумінні п.4.5 цього Договору вважається в тому числі, але не виключно:

4.6.1. хвороба Замовника, його близьких родичів;

4.6.2. смерть близьких родичів;

4.6.3. карантинні обмеження, встановлені органами державної влади, місцевого самоврядування, зокрема заборона або обмеження пасажирських перевезень з місця проживання Замовника до місця проходження Курсу/заняття;

4.6.4. інші обмеження, зумовлені впровадженням компетентними органами державної влади, місцевого самоврядування карантинних, протиепідемічних заходів;

4.6.5. форс-мажорні обставини, передбачені п.10.1 цього Договору.

4.7. За результатами проходження кожного Курсу Сторони підписують Акт приймання-передачі наданих послуг. У разі не підписання Замовником Акту приймання-передачі наданих послуг протягом 3 (трьох) днів з кінцевої дати закінчення Курсу, згідно Програми Курсу та ненадання останнім Виконавцю обгрунтованої письмової відмови від його підписання в той же строк, такий Акт приймання-передачі наданих послуг вважається підписаним Замовником, а послуги такими, що прийняті останнім без зауважень.

 1. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

5.1. Виконавець має право:

5.1.1. отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором, а саме: копію паспорта особи, що проходитиме Курс, документ, що містить інформацію про державну реєстрацію місця проживання відповідної особи (відмітка в паспорті, довідка) тощо;

5.1.2.  отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором та відповідною Програмою Курсу;

5.1.3. скасовувати, переривати або відкладати будь-які Курси (заняття), змінювати Програму Курсу в односторонньому порядку;

5.1.4. опублікувати будь-які матеріали, в тому числі фото-, відеоматеріали процесу здійснення навчання та результату виконаних Замовником робіт, а також відгуки, створені Замовником в процесі проходження Курсу, без будь-яких обмежень та погодження з боку Замовника;

5.1.5. відмовитись від даного Договору в односторонньому порядку за власною ініціативою шляхом позбавлення можливості Замовником відвідувати Курс, у разі систематичного вчинення дій, передбачених пп.6.2.4.1 – пп.6.2.4.4 пп.6.2.4 п.6.2 цього Договору;

5.1.6. організувати проведення перевірки знань (атестації, тестування, опитування)

5.2.  Виконавець зобов'язується:

5.2.1.  надавати Замовнику Послуги в обсязі відповідно до цього Договору та відповідної Програми Курсу;

5.2.2. інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації надання Послуг, їх якості і змісту, про права та обов'язки Замовника при отриманні Послуг;

5.2.3. розробити навчальний план, організувати проведення занять;

5.2.4. при необхідності забезпечити Замовника навчально-методичними матеріалами та необхідною літературою.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

6.1. Замовник має право:

6.1.1. отримувати Послуги в повному обсязі та належної якості відповідно до Програми Курсу;

6.1.2. відмовитись від проходження Курсу в порядку, передбаченому цим Договором;

6.1.3. отримувати від Виконавця повну та достовірну інформацію про умови та порядок надання Послуг;

6.1.4. отримувати від Виконавця роз'яснення про зміст даного Договору та будь- якої з його умов.

6.2. Замовник зобов'язується:

6.2.1. відвідувати всі заняття відповідно до Графіку Програми Курсу, виконувати всі завдання на заняттях та виконувати домашні завдання, якщо такі передбачені програмою;

6.2.2. своєчасно вносити плату за Послуги в розмірах і строки, встановлені цим Договором та Програмою Курсу;

6.2.3. виконувати вимоги законодавства України та вимоги Договору по організації надання Послуг;

6.2.4. за власний рахунок забезпечити наявність під час проходження Курсу власних інструментів, аксесуарів та витратних матеріалів, згідно переліку, передбаченого в Програмі Курсу;

6.2.5. в процесі проходження Курсу не здійснювати дії, які:

6.2.5.1. можуть перешкодити іншим замовникам, запрошеним особам або викладачам/лекторам приймати участь у Курсі та отримувати інформацію в процесі проведення Курсу;

6.2.5.2. можуть завдати шкоду матеріальним цінностям інших замовників, запрошених осіб, викладачів/лекторів або Виконавця, власників або користувачів приміщення, в якому проводиться Курс;

6.2.5.3. порушують громадський порядок, в тому числі ображають присутніх, виражаються у використанні нецензурних виразів та/або гучних розмов, створенні шуму за допомогою пристроїв і т.д.;

6.2.5.4. принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших замовників, запрошених осіб або викладачів/лекторів, в тому числі шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках або іншим способом, який має публічний характер.

6.2.6.  у разі, якщо це передбачено Програмою Курсу – здати підсумковий внутрішній тест (іспит).

 1. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Вартість цього Договору становить суму вартості наданих Виконавцем та прийнятих Замовником Послуг (проведених Курсів).

7.2. Вартість конкретного Курсу визначається Виконавцем в Програмі Курсу, яка розміщується на Веб-сайті Виконавця.

7.3. Замовник здійснює оплату обраного Курсу в наступному порядку:

7.3.1. 30% вартості визначеної Програмою Курсу (аванс) – в момент здійснення Акцепту Оферти по укладенню цього Договору;

7.3.2. остаточно:

7.3.2.1. за курси перукарського мистецтва – до початку 2 (другого) та 3 (третього) по рахунку місяця проходження Курсу – по 35% від вартості визначеної Програмою Курсу кожного разу;

7.3.2.2. за курси косметології – протягом 7 (семи) календарних днів з дати початку Курсу, згідно Програми Курсу;

7.3.2.3. за курси, не передбачені пп.7.3.2.1 та пп.7.3.2.2. пп.7.3.2 п.7.3 цього Договору – до дати початку Курсу , згідно Програми Курсу.

7.4. Вартість передбачених цим Договором Послуг оплачується Замовником в готівковій або безготівковій формі, шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця.

7.5.  Замовник погоджується з тим, що в разі недотримання ним п. 7.3.2 цього Договору, що стосується обов'язку вносити оплату вчасно, Виконавець має право припинити надання послуг та доступ до Курсу до моменту здійснення оплати.

7.6. У разі, якщо Замовник повідомив Виконавця про відмову від проходження Курсу:

7.6.1. не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати початку Курсу, згідно Програми Курсу, Виконавець здійснює перенесення (зарахування) 100% від вартості Курсу, сплаченої Замовником за його проходження за аналогічний або інший Курс (за вибором Замовника), що призначений на іншу дату його проходження на протязі 3х місяців;

7.6.2. пізніше ніж за 3 (три) календарні дні до дати початку Курсу, згідно Програми Курсу, Виконавець здійснює перенесення (зарахування) 50% від вартості Курсу, сплаченої Замовником за його проходження за аналогічний або інший Курс (за вибором Замовника), що призначений на іншу дату його проходження на протязі 3х місяців. Решта суми залишається у Виконавця, як відшкодування понесених ним витрат для організації Курсу за відповідну особу.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Виконавець не несе відповідальність за показники результативності застосування Замовником, отриманих в результаті проходження ним Курсу/Курсів, знань, навичок та умінь. Відповідальність за використання цих знань, навичок та умінь, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті використання цих знань, навичок та умінь, цілком і повністю лежить на Замовнику.

8.3. У разі завдання Замовником шкоди шляхом знищення або пошкодження з його вини матеріальних цінностей, що належать іншим замовникам, запрошеним особам, викладачам/лекторам, Виконавцю, власникам або користувачам приміщення, в якому проводиться Курс, Замовник відшкодовує вартість таких матеріальних цінностей, у розмірі не нижчому їх ринкової вартості.

Одразу після вчинення Замовником дій, які призвели до знищення або пошкодження матеріальних цінностей Сторонами укладається відповідний акт, в якому фіксується відповідний факт та який підписується Замовником та уповноваженою особою Виконавця (викладачем, лектором тощо). У разі відмови Замовника від підписання такого акту, даний акт підписується уповноваженою особою Виконавця та двома особами, які стали свідками вчинення дій Замовника, що завдали шкоду та/або факту відмови Замовника від підписання акту. Такий акт є підставою для стягнення Виконавцем з Замовника завданої шкоди.

8.4. Виконавець не несе відповідальності за унеможливлення отримання послуги у повному обсязі через особливості стану здоров’я Замовника, яка виявилася у ході отримання послуги.

8.5. У разі відмови Замовника від проходження Курсу або пропуску занять Курсу останнім без поважних причин грошові кошти сплачені останнім, Виконавцем не повертаються. При цьому, жодні вимоги до Виконавця з приводу зобов’язання повернення таких коштів є завідомо необгрунтованими.

8.6. У випадку, якщо сторони дійшли спільної згоди про повторне складання іспиту, передбаченого умовами Курсу, вартість перездачі становить 600 грн. 

 1. ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ

9.1. Акцептуючи Оферту Замовник:

9.1.1. підтверджує свою обізнаність у вимогах, які ставляться до стану здоров’я Замовника, а також у складі та шкідливих для здоров’я властивостях матеріалів та речовин, які будуть використовуватися для навчання під час проходження Курсу;

9.1.2. підтверджує, що у нього відсутні захворювання (наприклад алергії), в тому числі хронічні, для яких встановлені протипоказання роботи з хімічними речовинами та матеріалами, яку будуть використовуватися для навчання під час проходження Курсу;

9.1.3. погоджується з тим, що Виконавець відповідальність за стан здоров’я Замовника під час та/або після проходження Курсу Виконавець не несе;

9.1.4. дає згоду (дозвіл) на обробку його персональних даних для забезпечення реалізації договірних та інших передбачених законодавством відносин. Замовник включаються до бази персональних даних замовників Виконавця. Замовник акцептуючи оферту підтверджує, що він повідомлений про свої права згідно зі ст.8 Закону України «Про захист персональних даних».

 1. ФОРС-МАЖОР

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, карантином, актами органів влади або управління і т.д., що унеможливлює виконання умов цього Договору (надалі – «Форс-мажор»).

10.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.

10.3. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов'язується негайно повідомити іншу Сторону і надати підтверджуючі Форс-мажор документи.

10.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняються на весь період дії Форс-мажору.

10.5. У разі дії Форс-мажорних обставин більше 3 (трьох) місяців кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору.

 1. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

11.1. Дія цього Договору припиняється:

11.1.1. за згодою сторін;

11.1.2. якщо виконання Стороною Договору своїх зобов'язань неможливо в зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору.

11.1.3. У випадках порушення Замовником умов, передбачених пп.6.2.4.1 – пп.6.2.4.4 пп.6.2.4 п.6.2 цього Договору.

11.1.4. В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Сторони встановили, що будь-які спори та претензії будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів такий спір розглядається в судовому порядку.

12.2. Акцептуючи дану Оферту Замовник погоджується, що всі суперечки, пов'язані з даним Договором будуть розглядатися відповідно до законодавства України.

12.3. Якщо якесь із положень цього Договору буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається.

12.4. У всіх випадках, які не передбачені цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.